Obchodní podmínky

1. Základní údaje
2. Objednávka zboží
3. Zaslání zboží, náhrada škody
4. Osobní odběr zboží
5. Odstoupení od smlouvy, reklamační podmínky
6. Ochrana osobních údajů
7. Cookies
8. Závěrečná ustanovení
9. Alternativní řešení sporů 

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Adresa sídla firmy (ne pobočky):

SKI MOUNTAINS s. r. o
Budimír 7
04443 Budimír
Slovensko
Email: info@mardosport.cz
IČO: 54 016 789
DIČ: SK2121555414

Úprava zdanění přirážky - použité zboží

Bankovní spojení:

CZK účet: 2102047984/2010
CZK IBAN: SK9883300000002102047984 ( CZK účet FIO banka a.s. )
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

EURO účet: 2502047983/8330
EURO IBAN: SK1083300000002502047983 ( EURO účet FIO banka a.s. )
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

2. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Seznam zboží na stránkách www.mardosport.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

Na objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. V případě, že zákazník zruší objednávku po jejím vytvoření, prodávající si vyhrazuje právo na náhradu škody za zboží ve smyslu nákladů spojených s přípravou objednávky a expedicí zboží. Včetně poplatků za transakce paypal nebo stripe.

Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

 

3. ZASLÁNÍ ZBOŽÍ

V případě zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.

Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, většinou druh zboží, počet kusů , kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na kupní smlouvy uzavírané pro případ zásilkového prodeje, nikoliv však pro osobní odběr zboží.

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-3 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě neobvyklých typů zboží, je lhůta dodání zpravidla delší, zákazník je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy
Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, aktuální ceník je uveden na stránkách www.mardosport.cz v sekci "košík" nebo je možné si jej vyžádat v provozovně dodavatele v písemné podobě.

Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, dobírkou v místě prodeje zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad
Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

Převzetí zboží
Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Pokud zákazník omylem obdrží chybnou dodávku zboží, je povinen zboží zaslat zpět. V takovém případě jsou mu uhrazeny náklady na poštovné, maximálně však do výše, kterou zaplatil při objednávce za doručení.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována především elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

Náhrada škody při nepřevzetí zboží
Prodávající má právo na náhradu škody (podle ust. § 420 a násl. Občanského zákoníku), v případě že si kupující objednal zboží, které nestornoval resp. neodstoupil od smlouvy a zároveň od dopravce nepřevzal toto zboží nebo po výzvě prodávajícího si v případě zvolení osobního odběru zboží nepřevzal ve stanovené lhůtě k odběru. Tímto jednáním kupující porušil svoji povinnost uvedenou v čl. III podle kterého je kupující povinen převzít objednané zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo na náhradu škody za nepřevzaté zboží ve smyslu nákladů spojených s přípravou a expedicí zboží na odběrné místo. Včetně poplatků za transakce paypal nebo stripe.

 

4. OSOBNÍ ODBĚR ZBOŽÍ

Pokud zákazník objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, dodavatel pouze potvrzuje, že zboží je pro zákazníka rezervované.

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 24 hodin od objednání, resp. pokud se převzetí nedohodne jinak. Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů (dále jen "Zákon") podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dny ode dne převzetí zboží. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy od které odstupuje spolu s veškerou dokumentací - např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne odstoupení

Právo na odstoupení podle předchozí věty se nevztahuje pro zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně přímo na odběrném místě E-shopu: www.mardosport.cz

Pokud je společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek nebo jiný bonus, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že pokud dojde ze strany spotřebitele k odstoupení od kupní smlouvy nebo vrácení části zboží, díky kterému dojde ke snížení celkové ceny objednávky pod hranici , která spotřebitele opravňuje k získání bonusů a dárků, ztrácí darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do chvíle odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. V případě, že zákazník zruší objednávku po jejím vytvoření, prodávající si vyhrazuje právo na náhradu škody za zboží ve smyslu nákladů spojených s přípravou objednávky a expedicí zboží. Včetně poplatků za transakce paypal nebo stripe.

Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu info@mardosport.cz nebo písemně v provozovně dodavatele. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

FORMULÁŘ ke stažení ZDE (kliknutím stáhnete)

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném stavu než mu bylo dodáno a je nutné vynaložit náklady související s uvedením zboží do původního stavu i případně vzniklou škodu na zboží (zejména poškození, zjevné opotřebení, dodavatel si vyhrazuje právo na posouzení zboží a podání návrhu na snížení vrácené hodnoty za zboží ve smyslu vrácení zboží do původního stavu.

Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů po vrácení zboží. Prodávající vrácené zboží překontroluje a přezkouší.

ZBOŽÍ PRO VÝMĚNU / VRÁCENÍ / REKLAMACI posílejte KURÝREM.

Balíky na poštu nepřebíráme a nebudou řešeny.

Náklady na vrácení hradí spotřebitel včetně poplatků za transakce paypal nebo stripe.

Peníze se vyplácejí spotřebiteli způsobem, jakým bylo zboží uhrazeno, resp. i jiným způsobem, pokud se takto obě strany dohodly.

Adresa pro doručení, to platí i pro výměnu zboží, vrácení resp. reklamaci:

www.mardosport.cz , Budimír 7 , 04443 Budimír, Slovensko

Nezapomeňte přiložit do balíku formulář pro odstoupení, originál doklad spolu s číslem účtu, kde požadujete vrátit peněžní prostředky.

Zabalení balíků splňovat následující podmínky:

1. Zboží na opravu nebo na výměnu je nutno zaslat v originálním obalu použitím výplňového materiálu.
2. Každé zboží, i těžko zabalitelné, je třeba zabalit pevným obalem.
3. Kartony je třeba přelepit lepicí páskou z každé strany. Pokud je to možné, je třeba používat lepicí pásku.
4. Zbožívý balík je třeba zabalit tak, aby se jednotlivé kusy zboží v obalu nepohybovaly.
5. Na spodek krabice je třeba umístit vrstvu tlumícího materiálu, čímž se zvýší ochrana zboží při přepravě.
6. Každou část zboží je třeba zvlášť obalit ochranným materiálem a umístit zboží do středu krabice, přičemž by jednotlivé části měly být od sebe a od stěn obalu dostatečně vzdáleny.
7. Zbylé mezery se vyplní a na vrch se umístí další vrstva tlumicího materiálu.
8. Na povrchu nesmí být nerovnosti či vyčnívající části.
9. Z balíků nesmí vyčnívat dlouhé nebo ostré nebo špičaté části zboží.
10. Je nutné podle možností optimálně využít prostor v krabici (tj vyplnit volný prostor mezi zbožím a stěnou krabice) a použít
11. kvalitní, rozměrově vhodný obalový materiál, za účelem zajištění ochrany zboží.
12. Těžce zabalitelné zboží zvláštního tvaru je nutno kromě smršťovací fólie chránit i jiným obalem.

Zboží zabalené jiným způsobem nepřebíráme.

 

ZÁRUKA, REKLAMAČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

5.1 Odpovědnost za vady zboží se řídí ustanoveními § 622 a §623 občanského zákoníku. Prodávající vyřizuje spotřebitelské reklamace v souladu s právními předpisy Slovenské republiky, zejména zákonem č. 250/2007 CFU v platném znění, občanským zákoníkem SR a platnými právními předpisy.

5.2 Při všech výrobcích kupovaných na základě občanskoprávních vztahů je záruční doba v souladu s právními předpisy Slovenské republiky, pokud právní předpisy SR nestanoví kratší dobu pro určité druhy zboží. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. 5.3 Záruční doba platí i při spotřebním materiálu, jehož životnost nebo použitelnost je právními předpisy nebo normami jinak limitována.

5.4 Záruka se nevztahuje na vady a poškození vzniklé v souvislosti s běžným opotřebením, jednáním kupujícího nebo třetí osoby po převzetí zboží kupujícím, neodborným a nešetrným zacházením, nadměrnou zátěží, mechanickým poškozením nebo opotřebením, použitím zboží v rozporu s jeho návodem k použití nebo účelem použití , nedodržením pravidel používání, údržby nebo skladování, při živelných katastrofách, neodbornou nebo nesprávnou montáží či instalací, v důsledku neprovedení pravidelné údržby a servisních prohlídek (pokud jsou určeny podle uživatelského manuálu) pro zboží (lyže, lyžáky, vázání).

5.5 Kupujícímu zaniká záruka iv případě pokud je odstraněna plomba zboží nebo zákazník sám provede zásah do zboží.

5.6 Kupující může uplatnit reklamaci:
- osobně na adrese www.mardosport.cz , Budimír 7, 04443 Budimír, SR, předložením zboží a dokladu o koupi
- odesláním zboží spolu s dalšími dokumenty (zejména doklad o koupi) na adresu www.mardosport.cz, Budimír 7, 04443 Budimír, Slovensko, kurýrem a ne dobírkou! Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a doporučujeme přiložit vyplněný Reklamační formulář. 

ZBOŽÍ PRO VÝMĚNU / VRÁCENÍ / REKLAMACI posílejte KURÝREM.
Balíky na poštu nepřebíráme a nebudou řešeny.

5.7 K reklamovanému zboží přiloží kupující čitelný originál nebo kopii dokladu o koupi zboží a podrobně uvede popis vady a způsob, jakým se vada navenek projevuje. Zboží má být doručeno v čistém stavu a s příslušenstvím dodávaným se zbožím.

5.8 Prodávající při uplatnění reklamace vydá spotřebiteli potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající potvrzení o uplatnění reklamace musí doručit spotřebiteli nejpozději spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem. Posouzení reklamace bez předložení zboží není možné.

5.9 Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstraněnou vadu, ale kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

5.10 Prodávající vydá o vyřízení reklamace doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele a právními předpisy. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že doklad o uplatnění reklamace a vyřízení reklamace může být doručen kupujícímu i e-mailem na kupujícím poskytnutý kontaktní údaj. Po ukončení reklamačního řízení, jakož i na základě výzvy kupujícího zasílané e-mailem, sms zprávou nebo jiným vhodným způsobem je kupující povinen ve lhůtě 15 dnů si převzít od prodávajícího reklamované zboží, pokud reklamace byla vybavena formou opravy, slevy, výměnou zboží (nové zboží ) nebo zamítnutím reklamace.

5.11 Pokud si kupující nepřevezme věc do 30 dnů po vyřízení reklamace nebo do 30 dnů ode dne opakovaného doručování zboží kupujícímu nebo si ji nepřevezme ve stejné lhůtě od odeslání výzvy prodávajícího po ukončení reklamačního řízení na kontaktní adresu poskytnutou kupujícím, prodávající je v souladu s právními předpisy oprávněn požadovat od kupujícího plněnízodpovedajúce bežnému nájemnému placenému prodávajícím, a to podle místa, času a plochy prostoru, kde je kupujícím nepřevzaté zboží uskladněno.

FORMULÁŘ REKLAMAČNÍ PROTOKOL ke stažení ZDE (kliknutím stáhnete) 

 

6. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

6.1 Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na internetový obchod www.mardosport.cz společnosti SKI MOUNTAINS s. r. o., která je pro účely tohoto prohlášení současně správcem osobních údajů (dále jen "správce") subjektu osobních údajů.

6.2 Subjektem osobních údajů je uživatel internetového obchodu www.mardosport.cz, který vyplnil a odeslal objednávku v tomto internetovém obchodě nebo uzavřel kupní smlouvu se správcem.

6.3 Při uchovávání osobních údajů dodržuje správce Zákon č. 18/2018 Sb. O ochraně osobních údajů a souvisejících norem, kterými jsou především nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - General Data Protection Regulation - GDPR).

6.4 Správce shromažďuje některé níže specifikované osobní údaje, které jsou nezbytné především pro realizaci práv a povinností plynoucích z objednávek a kupních smluv vzniklých při provozování internetového obchodu na adrese www.mardosport.cz nebo pro rozvoj nabízených služeb a zdokonalení ovladatelnosti tohoto internetového obchodu, zjednodušení procesu nákupu atd.

6.5 Osobní údaje správce zpracovává v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6.6 Správce neshromažďuje žádné citlivé ani zvláštní osobní údaje vypovídající o majetku a majetkových poměrech, národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách, náboženském vyznání, zdravotním stavu, sexuální orientaci atd.

6.7 Osobní údaje subjektu jsou správcem zpracovávány jako nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích správci z objednávek a kupních smluv, přičemž objednatelem nebo druhou stranou je subjekt osobních údajů. Toto se děje na základě čl. 6.1.B) a 6.1.c) nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46 / ES (GDPR), které umožňují plnění smlouvy ze strany správce a využití služeb ze strany subjektu údajů, přičemž se jedná o souhlas typu OPT-OUT, případně speciální souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, udělený v objednávkovém formuláři internetového obchodu www.mardosport.cz .

Subjekt osobních údajů udělením speciálního souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely a poučen o zákonném zpracování prohlašuje, že si je vědom svých oprávnění, a to zejména:

• Právem požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům,

• Právem požadovat opravu svých osobních údajů v případě jejich nepřesnosti či nesprávnosti,

• Právem požadovat vymazání svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,

• Právem namítat proti zpracování svých osobních údajů,

• Právem na přenositelnost svých osobních údajů,

• Právem udělený souhlas kdykoliv odvolat, čímž však nebude dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,

• Právem podat stížnost proti procesu zpracování osobních údajů správcem ke kontrolnímu úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

6.8 Správce je oprávněn pozměnit svou politiku ochrany osobních údajů tak, aby odrážela jeho aktuální přístup k ochraně osobních údajů. V případě takové změny o ní bude subjekt vyrozuměn, např. zveřejněním v obchodních podmínkách internetového obchodu www.mardosport.cz .

6.9 Veškeré osobní údaje získává správce od subjektů osobních údajů na základě dobrovolnosti, s výjimkou údajů potřebných pro doložení daňové a účetní evidence správcem veřejné moci nebo na plnění závazků.

6.10 O vymazání, změnu nebo opravu osobních údajů, nebo odebrání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely může subjekt osobních údajů požádat správce emailem na adrese info@mardosport.cz.

6.11 Správce shromažďuje data pouze na základě zákonného důvodu, data nutná k realizaci práv a povinností plynoucích z objednávek a kupních smluv uzavřených se zákazníkem a subjektem osobních údajů v internetovém obchodě www.mardosport.cz. Jde o následující údaje, které jsou potřebné k uskutečnění obchodních vztahů a zákonné evidence:

• Jméno a příjmení (u firmy také její název, IČO a DIČ),

• Adresa bydliště / fakturační adresa,

• Dodací adresa,

• E-mailová adresa,

• Telefonní číslo.

Jiné údaje nebo na jiný účel, než je zákonný, správce neshromažďuje. V případech, kdy by takové údaje správce shromažďoval, se tak děje na základě uděleného souhlasu ze strany subjektu osobních údajů (např. Speciální souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, udělený v objednávkovém formuláři internetového obchodu www.mardosport.cz).

6.12 Správce se zavazuje, že nebude svěřené osobní údaje popsané v předchozím odstavci poskytovat třetí osobě (s výjimkou smluvních zpracovatelů správce) ani pro komerční nabídku nesouvisející s internetovým obchodem www.mardosport.cz bez souhlasu dotčené osobních údajů. Správce se dále zavazuje k tomu, že na přání subjektu osobních údajů a bez udání důvodu jeho osobní data vymaže z databáze, ale s výjimkou těch, které souvisejí s povinností identifikace zákazníka s ohledem na daňovou legislativu a ty, které se nacházejí v čase výmazu v zajištěných zálohových databázích správce.

 

7. COOKIES 

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoli odvolat.

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.mardosport.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.mardosport.cz provozovaném společností SKI MOUNTAINS s. r. o.

Dále:

8.1 Prodávající je oprávněn uschovat a archivovat vzájemnou dokumentaci a smlouvu v elektronické formě spolu s příslušnými Všeobecnými obchodními podmínkami po dobu 5 let. Archivována smlouva není dostupná kupujícímu. Na uzavření smlouvy je nabízen český jazyk. Kupující je oprávněn podstatné náležitosti smlouvy v elektronické podobě reprodukovat v souladu s právními předpisy.

8.2 Pro doručování elektronických zpráv adresovaných kupujícímu platí, že pokud prodávající neobdrží chybové hlášení o nemožnosti doručení zprávy (e-mailu nebo sms zprávy) na poskytnutou e-mailovou adresu, resp. telefonní číslo kupujícího (mobil), považuje se tato zpráva (e-mail nebo sms zpráva) za doručenou na další den od odeslání. Pro doručování elektronických zpráv adresovaných prodávajícímu (e-mail) platí, že pokud kupující neobdrží chybové hlášení o nemožnosti doručení zprávy (e-mailu nebo sms zprávy) na poskytnutou e-mailovou adresu, resp. telefonní číslo prodávajícího (mobil), považuje se tato zpráva (e-mail nebo sms zpráva) za doručenou na další den od odeslání. Zásilka se považuje za doručenou iv případě, pokud ji adresát odmítne převzít, nebo iv případě, že si ji adresát vlastním zaviněním nebo opomenutím nepřevezme. V takovém případě se považuje za doručenou uplynutím úložní doby na poště v trvání podle určení odesílatele a vrácením zásilky odesílateli, o čemž musí odesílatel prokázat nepoškozený důkaz. Oznámení doručovány prostřednictvím doručovatele - kurýrní služby (Slovenská pošta, DPD) budou považovány za doručené momentem převzetí stranou. V případě neúspěšnosti doručení kurýrní službou se považuje za moment doručení třetí den po provedení prvního pokusu o doručení, přičemž provedení pokusu o doručení se prokáže prohlášením doručovatele - kurýrní služby. Je výlučným oprávněním prodávajícího rozhodnout jakou formou a ve kterých případech touto formou bude komunikovat s kupujícím (sms nebo e-mail nebo jiný vhodný způsob).

8.3 Pokud se prokáže, že některá z ustanovení VOP nebo smlouvy je neplatná nebo neúčinná, nemá taková neplatnost nebo neúčinnost za následek neplatnost nebo neúčinnost dalších ustanovení smlouvy / VOP /. V takovém případě se strany zavazují neprodleně nahradit takové neplatné nebo neúčinné ustanovení novým tak, aby byl zachován účel sledovaný příslušným neplatným či neúčinným ustanovením v době jeho přijetí, resp. uzavření této smlouvy.

8.4 Nad činností prodávajícího je oprávněn provádět dohled Inspektorát SOI pro Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1, SR. Rozhodným právem (Governing law) je právo Slovenské republiky. Všechny spory, které vzniknou z VOP, smlouvy nebo v souvislosti s nimi včetně sporů z dodávek zboží budou rozhodovat výlučně soudy v Slovenské republice.

8.5 VOP jsou platné a zavazují ode dne jejich zveřejnění na internetové stránce prodávajícího a lze do nich nahlédnout iv sídle kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení je rušit, měnit, upravovat nebo nahrazovat novými s tím, že na uzavřené smlouvy se vztahují VOP platné v době uzavření kupní smlouvy. Provedením registrace, jakož i zasláním objednávky a odkliknutím souhlasu se zněním VOP na www.mardosport.cz při ukončení procesu objednávání kupující potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s VOP, reklamačním řádem (čl. 5), považujíce je za součást smluvního vztahu .

 

9. ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Pokud spotřebitel není spokojen s tím, jak mu prodávající vybavil reklamaci, nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud na tuto žádost prodávající do 30 dnů od dne odeslání neodpoví nebo na ni odpoví zamítavě, spotřebitel může s návrhem na zahájení ARS obrátit se příslušný subjekt.

Subjekt návrh přezkoumá, aby zjistil, zda může začít ARS nebo zda návrh odmítne na základě důvodů, které má stanovené v pravidlech ARS. O odmítnutí subjekt spotřebitele informuje.

Po zahájení ARS subjekt kontaktuje obě strany sporu a snaží se spor mezi nimi vyřešit, a to hledáním kompromisů tak, aby byly dodrženy práva dotčených osob. Při ARS subjekt v zájmu co nejrychlejšího vyřešení sporu oslovuje strany sporu zejména elektronicky nebo telefonicky; subjekt by měl spor vyřešit do 90 dnů (při složitých případech je možné prodloužení lhůty).

Cílem ARS je najít kompromisní řešení pro strany sporu a dopomoci jim tak k uzavření soukromoprávní dohody.

Pokud se však strany sporu nedohodnou, avšak je porušení práv spotřebitele zjevné, subjekt vypracuje pro spotřebitele odůvodněné stanovisko, kde mu objasní jeho práva a které mu může posloužit jako podklad pro vypracování návrhu na zahájení soudního řízení.

Spotřebitel může podat návrh na zahájení alternativního sporu na:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
Také je možné najít seznam subjektů alterntívneho řešení sporů na stránce Ministerství hospordárstva SR – www.mhsr.sk