Reklamační rád

5.1 Odpovědnost za vady zboží se řídí ustanoveními § 622 a §623 občanského zákoníku. Prodávající vyřizuje spotřebitelské reklamace v souladu s právními předpisy Slovenské republiky, zejména zákonem č. 250/2007 CFU v platném znění, občanským zákoníkem SR a platnými právními předpisy.

5.2 Při všech výrobcích kupovaných na základě občanskoprávních vztahů je záruční doba v souladu s právními předpisy Slovenské republiky, pokud právní předpisy SR nestanoví kratší dobu pro určité druhy zboží. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. 5.3 Záruční doba platí i při spotřebním materiálu, jehož životnost nebo použitelnost je právními předpisy nebo normami jinak limitována.

5.4 Záruka se nevztahuje na vady a poškození vzniklé v souvislosti s běžným opotřebením, jednáním kupujícího nebo třetí osoby po převzetí zboží kupujícím, neodborným a nešetrným zacházením, nadměrnou zátěží, mechanickým poškozením nebo opotřebením, použitím zboží v rozporu s jeho návodem k použití nebo účelem použití , nedodržením pravidel používání, údržby nebo skladování, při živelných katastrofách, neodbornou nebo nesprávnou montáží či instalací, v důsledku neprovedení pravidelné údržby a servisních prohlídek (pokud jsou určeny podle uživatelského manuálu) pro zboží (lyže, lyžáky, vázání).

5.5 Kupujícímu zaniká záruka i v případě pokud je odstraněna plomba zboží nebo zákazník sám provede zásah do zboží.

5.6 Kupující může uplatnit reklamaci:
- osobně na adrese www.mardosport.cz , Budimír 7, 04443 Budimír, SR předložením zboží a dokladu o koupi
- odesláním zboží spolu s dalšími dokumenty (zejména doklad o koupi) na adresu www.mardosport.cz, Budimír 7, 04443 Budimír, Slovensko kurýrem a ne dobírkou! Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a doporučujeme přiložit vyplněný Reklamační formulář. 

ZBOŽÍ PRO VÝMĚNU / VRÁCENÍ / REKLAMACI posílejte KURÝREM.
Balíky na poštu nepřebíráme a nebudou řešeny.

5.7 K reklamovanému zboží přiloží kupující čitelný originál nebo kopii dokladu o koupi zboží a podrobně uvede popis vady a způsob, jakým se vada navenek projevuje. Zboží má být doručeno v čistém stavu a s příslušenstvím dodávaným se zbožím.

5.8 Prodávající při uplatnění reklamace vydá spotřebiteli potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající potvrzení o uplatnění reklamace musí doručit spotřebiteli nejpozději spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem. Posouzení reklamace bez předložení zboží není možné.

5.9 Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstraněnou vadu, ale kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

5.10 Prodávající vydá o vyřízení reklamace doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele a právními předpisy. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že doklad o uplatnění reklamace a vyřízení reklamace může být doručen kupujícímu i e-mailem na kupujícím poskytnutý kontaktní údaj. Po ukončení reklamačního řízení, jakož i na základě výzvy kupujícího zasílané e-mailem, sms zprávou nebo jiným vhodným způsobem je kupující povinen ve lhůtě 15 dnů si převzít od prodávajícího reklamované zboží, pokud reklamace byla vybavena formou opravy, slevy, výměnou zboží (nové zboží ) nebo zamítnutím reklamace.

5.11 Pokud si kupující nepřevezme věc do 30 dnů po vyřízení reklamace nebo do 30 dnů ode dne opakovaného doručování zboží kupujícímu nebo si ji nepřevezme ve stejné lhůtě od odeslání výzvy prodávajícího po ukončení reklamačního řízení na kontaktní adresu poskytnutou kupujícím, prodávající je v souladu s právními předpisy oprávněn požadovat od kupujícího plnění zodpovedajúce bežnému nájemnému placenému prodávajícím, a to podle místa, času a plochy prostoru, kde je kupujícím nepřevzaté zboží uskladněno.

FORMULÁŘ REKLAMAČNÍ PROTOKOL ke stažení ZDE (kliknutím stáhnete)