OCHRANA OSOBNÍCH DAT

6.1 Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na internetový obchod www.mardosport.cz  společnosti SKI MOUNTAINS s. r. o., která je pro účely tohoto prohlášení současně správcem osobních údajů (dále jen "správce") subjektu osobních údajů.

6.2 Subjektem osobních údajů je uživatel internetového obchodu www.mardosport.cz, který vyplnil a odeslal objednávku v tomto internetovém obchodě nebo uzavřel kupní smlouvu se správcem.

6.3 Při uchovávání osobních údajů dodržuje správce Zákon č. 18/2018 Sb. O ochraně osobních údajů a souvisejících norem, kterými jsou především nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - General Data Protection Regulation - GDPR).

6.4 Správce shromažďuje některé níže specifikované osobní údaje, které jsou nezbytné především pro realizaci práv a povinností plynoucích z objednávek a kupních smluv vzniklých při provozování internetového obchodu na adrese www.mardosport.cz nebo pro rozvoj nabízených služeb a zdokonalení ovladatelnosti tohoto internetového obchodu, zjednodušení procesu nákupu atd.

6.5 Osobní údaje správce zpracovává v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6.6 Správce neshromažďuje žádné citlivé ani zvláštní osobní údaje vypovídající o majetku a majetkových poměrech, národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách, náboženském vyznání, zdravotním stavu, sexuální orientaci atd.

6.7 Osobní údaje subjektu jsou správcem zpracovávány jako nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích správci z objednávek a kupních smluv, přičemž objednatelem nebo druhou stranou je subjekt osobních údajů. Toto se děje na základě čl. 6.1.B) a 6.1.c) nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (GDPR), které umožňují plnění smlouvy ze strany správce a využití služeb ze strany subjektu údajů, přičemž se jedná o souhlas typu OPT-OUT, případně speciální souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, udělený v objednávkovém formuláři internetového obchodu www.mardosport.cz .

Subjekt osobních údajů udělením speciálního souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely a poučen o zákonném zpracování prohlašuje, že si je vědom svých oprávnění, a to zejména:

• Právem požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům,
• Právem požadovat opravu svých osobních údajů v případě jejich nepřesnosti či nesprávnosti,
• Právem požadovat vymazání svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
• Právem namítat proti zpracování svých osobních údajů,
• Právem na přenositelnost svých osobních údajů,
• Právem udělený souhlas kdykoliv odvolat, čímž však nebude dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
• Právem podat stížnost proti procesu zpracování osobních údajů správcem ke kontrolnímu úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

6.8 Správce je oprávněn pozměnit svou politiku ochrany osobních údajů tak, aby odrážela jeho aktuální přístup k ochraně osobních údajů. V případě takové změny o ní bude subjekt vyrozuměn, např. zveřejněním v obchodních podmínkách internetového obchodu www.mardosport.cz .

6.9 Veškeré osobní údaje získává správce od subjektů osobních údajů na základě dobrovolnosti, s výjimkou údajů potřebných pro doložení daňové a účetní evidence správcem veřejné moci nebo na plnění závazků.

6.10 O vymazání, změnu nebo opravu osobních údajů, nebo odebrání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely může subjekt osobních údajů požádat správce emailem na adrese info@mardosport.cz.

6.11 Správce shromažďuje data pouze na základě zákonného důvodu, data nutná k realizaci práv a povinností plynoucích z objednávek a kupních smluv uzavřených se zákazníkem a subjektem osobních údajů v internetovém obchodě www.mardosport.cz . Jde o následující údaje, které jsou potřebné k uskutečnění obchodních vztahů a zákonné evidence:

• Jméno a příjmení (u firmy také její název, IČO a DIČ),
• Adresa bydliště / fakturační adresa,
• Dodací adresa,
• E-mailová adresa,
• Telefonní číslo.

Jiné údaje nebo na jiný účel, než je zákonný, správce neshromažďuje. V případech, kdy by takové údaje správce shromažďoval, se tak děje na základě uděleného souhlasu ze strany subjektu osobních údajů (např. Speciální souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, udělený v objednávkovém formuláři internetového obchodu www.mardosport.cz).

6.12 Správce se zavazuje, že nebude svěřené osobní údaje popsané v předchozím odstavci poskytovat třetí osobě (s výjimkou smluvních zpracovatelů správce) ani pro komerční nabídku nesouvisející s internetovým obchodem www.mardosport.cz bez souhlasu dotčené osobních údajů. Správce se dále zavazuje k tomu, že na přání subjektu osobních údajů a bez udání důvodu jeho osobní data vymaže z databáze, ale s výjimkou těch, které souvisejí s povinností identifikace zákazníka s ohledem na daňovou legislativu a ty, které se nacházejí v čase výmazu v zajištěných zálohových databázích správce.